Nederland | verkoop@hakron.be

   
Home Over Hakron Producten Engineering Downloads Hydroseal Nieuws Contact
Online catalogus


prefab winter waterdicht duurzaam beton anker geluid innofix veilig ufo

Catalogus download
download catalogus


Hakron Engineeringhakron | Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden
 RPR Brussel, ondernemingsnummer 0440.204.905

1. Toepasselijkheid

1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen Hakron bvba en de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen beide partijen.
 1.2. Geen andere specificatie, beschrijving, publicatie, schriftelijk of mondeling gedane toezegging, zal deel uitmaken van deze voorwaarden noch zal hiernaar in deze voorwaarden geacht worden te zijn verwezen.
 1.3. Eventuele inkoop-, betalings- of andere voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing, tenzij deze door Hakron bvba uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, zelfs indien de voorwaarden van de koper deze voorwaarden uitsluiten.

2. Totstandkomen van de overeenkomst

 2.1. De aanbiedingen en prijslijsten van Hakron bvba zijn geheel vrijblijvend en kunnen door Hakron bvba ingetrokken worden zolang Hakron bvba een op de aanbieding volgende bestelling niet schriftelijk heeft aanvaard. Pas op dat ogenblik komt een overeenkomst tot stand.
 2.2. Zo de bestelde koopwaren niet geleverd kunnen worden zal Hakron bvba dit binnen redelijke termijn melden met terugbetaling van het eventueel betaalde voorschot zonder dat hieruit voor de koper enig recht op schadevergoeding uit welke hoofde ook jegens Hakron bvba ontstaat.

3. Prijzen

3.1. De prijzen betreffen goederen geleverd in onze inrichtingen, transportkosten niet inbegrepen. Voor een bestelling onder de 300,00 EUR wordt maximaal 30,00 EUR transportkosten gerekend.
 3.2. Levering gebeurt franco voor bestellingen vanaf 300,00 EUR exclusief BTW.
 3.3. Sonotubes en betonproducten, zoals betonnen afstandhouders, konussen en betonstelribben gaan altijd franco werk met vracht op rekening.
 3.4. Indien een PVC-buis moet afgekort worden op door de koper aan te geven maat wordt steeds een zaagtoeslag aangerekend.

4. Levering

4.1. Alle goederen worden geleverd volgens fabrieksspecificatie en onder fabriekswaarborg, volgens de algemeen geldende maten, normen en toleranties.
 4.2. De leveringstermijn gaat in op het ogenblik van de schriftelijke aanvaarding door Hakron bvba van de bestelling, behoudens in geval de koper nog bijkomende gegevens met het oog op de levering dient te verstrekken.
 4.3. De leveringstermijn wordt verlengd in de mate waarin de koper bij het inleveren van bepaalde door Hakron bvba gevraagde documenten of het organiseren van door de koper gevraagde samenkomsten, in gebreke is gebleven.
 4.4. De leveringstermijn wordt eveneens verlengd in geval van overmacht in hoofde van Hakron bvba of omwille van bijzondere niet te voorziene omstandigheden. Deze omstandigheden kunnen worden omschreven als omstandigheden waaraan Hakron bvba vreemd is en die zij redelijkerwijze niet kon voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, die zij niet kon vermijden en waarvan zij de gevolgen niet kon verhelpen alhoewel zij hiervoor al het nodige heeft gedaan. Wordt onder meer als zulke omstandigheid aanzien, het in gebreke blijven van de fabrikant van de bestelde goederen ten aanzien van Hakron bvba, stakingen, storingen in het productieproces, niet of niet-tijdige aanvoer/aanwezigheid van grondstoffen nodig voor de productie of het vervoer van bestelde goederen, zonder dat deze opsomming limitatief is.
 4.5. In geval blijkt dat door de omstandigheden vermeld in art. 4.4. het onmogelijk is de bestelde goederen te leveren, is Hakron bvba gerechtigd de verkoopovereenkomst te annuleren, en dit zonder dat de koper gerechtigd is op enige schadevergoeding. Zij zal hiervan de koper schriftelijk op de hoogte brengen.

5. Protest en risico

5.1. De goederen reizen steeds vanaf het vertrek op risico van de koper, behalve in geval van franco-levering.
 5.2. Leveringen waarvan de vrachtbrief of orderbon voor ontvangst is afgetekend worden als volledig beschouwd en de koper wordt in dat geval vermoed afstand te hebben gedaan van verhaal betreffende de geleverde hoeveelheden van de bestelde goederen.
 5.3. Op straffe van verval dient iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen aan Hakron bvba aangetekend te worden toegezonden binnen de 14 dagen na levering. Eventuele reactie op een laattijdige klacht is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis en impliceert niet dat afstand wordt gedaan van dit recht door Hakron bvba. De termijn vermeld in art. 1648 B.W. wordt bepaald op 40 dagen vanaf de ontdekking van het gebrek. Alleszins doet om het even welke transformatie van de geleverde goederen het recht op protest vervallen.

6. Overmacht en bijzondere niet te voorziene omstandigheden

6.1. Hakron bvba kan zich in het algemeen beroepen op de omstandigheden zoals omschreven in artikel 4.4. van deze voorwaarden om zich te vrijwaren tegen zijn aansprakelijkheid voor het niet nakomen van zijn contractuele verplichtingen.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. Zolang de koper niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de verkoopsovereenkomst heeft vervuld, blijven alle geleverde goederen eigendom van Hakron bvba en mogen zij niet worden belast of vervreemd, tenzij uitdrukkelijke schriftelijke toelating van Hakron bvba.

8. Ontbinding, beëindiging en opschorting

8.1. Indien de koper één van zijn verplichtingen jegens Hakron bvba niet nakomt, staking van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verkeert hetzij een gerechtelijk akkoord aanvraagt, heeft Hakron bvba het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de gesloten overeenkomst te ontbinden.
 8.2. Wanneer de koper enige op grond van deze algemene voorwaarden op hen rustende verplichting niet nakomt, is Hakron bvba gerechtigd, onverminderd haar andere rechten, haar verbintenissen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten tot de koper alsnog aan zijn verplichtingen voldoet.

9. Betaling

9.1. Elke betaling dient te gebeuren binnen dertig dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de factuur.
 9.2. De koper die binnen de overeengekomen betalingstermijn niet heeft betaald, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 9,50 procent (conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties) op jaarbasis.
 9.3. Elke vertraging in de betaling of in de uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen, de weigering of het protest van een wisselbrief en de gevallen zoals bepaald in art. 8.1 hebben tot gevolg dat de aan Hakron bvba verschuldigde sommen onmiddellijk opeisbaar worden.
 9.4. Wanneer de koper niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft Hakron bvba, onverminderd zijn recht op vergoeding van de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de openstaande saldo’s.
 9.5. Voor alle niet in artikel 9 omschreven hypotheses ingeval van wanbetaling is de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van toepassing.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Hakron bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verkeerde keuze van goederen door de koper noch voor het onoordeelkundig gebruik van deze goederen door de koper alsook niet voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade.
 10.2. De schadevergoeding waartoe Hakron bvba zou kunnen worden aangesproken door de koper in geval van aansprakelijkheid kan nooit hoger zijn dan de uitkering door de verzekeraar-productaansprakelijkheid van Hakron bvba gedaan in het kader van het schadegeval.

11. Toepasselijk recht en bevoegdheid ingeval van geschillen

11.1. De overeenkomst tussen Hakron bvba en haar kopers wordt beheerst door het Belgisch recht.
 11.2. Alle geschillen die verband houden met deze algemene voorwaarden dan wel met door Hakron bvba gesloten overeenkomsten zullen steeds beslecht worden naargelang het geval door de Rechtbank van Koophandel te Brussel dan wel het Vredegerecht van Lennik.

 

Eigen vervoer vandaag
ma     di     wo     do     vr

Beurs agenda

■ geen beurzen gevonden.


Laatste nieuws

Hakron Werfafzetting

Uw bestellingen lossen wij met eigen kraan!

Polyfleece SX® 1000

Hakron Deurne is verhuisd!


Vacatures

Vrachtwagenchauffeur Roosdaal

Commercieel medewerker binnendienst Roosdaal